Home หน่วยวิชาทหาร

หน่วยวิชาทหาร

หน่วยวิชาทหาร

มีหน้าที่เป็นหน่วยให้คำปรึกษา แนะนำอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่นิสิตที่มีความประสงค์ติดต่อการศึกษาวิชาทหาร ในด้านการสมัครเรียนวิชาทหาร การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร การเข้ารับการฝึกเพิ่มเติมและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินภารกิจด้านวิชาทหารร่วมกับกระทรวงกลาโหมให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บริการแก่นิสิตที่มีความประสงค์จะเรียนวิชาทหาร

2. เพื่อให้บริการแก่นิสิตที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร หรือผ่อนผันการเรียกระดมพล


เป้าหมาย

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ

1.1 สามารถให้บริการแก่นิสิตที่มีคุณสมบัติและประสงค์ที่จะเรียนวิชาทหารได้คิดเป็น ร้อยละ 100 ของผู้สมัคร

1.2 สามารถให้บริการแก่นิสิตที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารและขอผ่อนผันการเรียกระดมพล ที่มีคุณสมบัติถูกต้องได้คิดเป็น ร้อยละ 100 ของผ่อนผันการเรียกระดมพล

1.3 สามารถให้คำแนะนำ ให้ทางเลือก และให้แนวทางในการแก้ปัญหาแก่นิสิตที่มาขอใช้บริการได้คิดเป็นร้อยละ 80 ที่มาขอใช้บริการ

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ

2.1 สามารถดำเนินงานด้านการให้บริการวิชาทหาร ได้ในระดับดี ที่เป็นตามปฏิทินการดำเนินงานของวิชาทหารที่กำหนดไว้

2.2 การจัดเก็บเอกสารหลักฐานด้านงานวิชาทหารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสะดวก ต่อการจัดเก็บและค้นหา ได้ในระดับดี

2.3 นิสิตมีความพึงพอใจได้ในระดับดีมากในการมารับบริการของงานวิชาทหาร

2.4 การดำเนินงานด้านวิชาทหารในทุกบริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องได้ในระดับดีมาก

2.5 การประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่นกระทรวงกลาโหม กองทัพบก หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน สัสดีจังหวัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องได้ในระดับดีมาก

 

กลุ่มเป้าหมาย

1. นิสิตที่มีความประสงค์จะสมัครเรียนวิชาทหาร

2. นิสิตที่มีความประสงค์จะขอรอรับสิทธิการเรียนวิชาทหาร

3. นิสิตที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

4. นิสิตที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการเรียกระดมผล

5. บุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานวิชาทหาร

 

แผนการดำเนินงาน

ได้จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษาตามภารกิจหลักที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบายและวัตถุประสงค์ของกองกิจการนิสิต ตลอดจนภารกิจที่ได้รับมอบหมายและมีการแจ้งแผนการดำเนินงานให้แก่บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ

 

การประเมินตามแผนงาน

ได้ดำเนินการประเมินผลโดยพิจารณาตามผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานตามแผนโดยใช้วิธีการดำเนินการประเมินแบบสอบถามและวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมจัดทำรายงานการประเมินผลเป็นรูปเล่มเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร ตลอดจนมีการนำรายงานการประเมินผลมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานในปีต่อไป

deneme bonusu deneme bonusu deneme bonusu