ประกาศ-คำสั่งกองทุนสวัสดิภาพนิสิต

เอกสารดาวน์โหลด

สาระหน้ารู้


หน่วยกองทุนสวัสดิภาพนิสิต

หน่วยกองทุนสวัสดิภาพนิสิต


ความเป็นมา

กองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2537 โดยกองกิจการนิสิตมีแนวคิดที่สำคัญ 2 ประการ คือ

1.ต้องการให้นิสิตมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติภัยต่างๆ

2.ความต้องการที่จะหาทางให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน จากความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นให้แก่เพื่อนนิสิตด้วยกันเอง แบบเพื่อน

ช่วยเพื่อน พี่น้องช่วยกัน ซึ่งในปัจจุบันเป็นการเก็บค่าธรรมเนียมจากนิสิตปีการศึกษาละ 100 บาท สมทบเข้ากองทุนฯ


วัตถุประสงค์

กองทุนสวัสดิภาพนิสิตมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่นิสิตผู้ประสบภัย(ประสบอุบัติเหตุ) และบรรเทาความเสียหาย หรือสูญเสียที่เกิดขึ้น

แก่ชีวิตและร่างกาย อันเนื่องมาจากอุบัติภัยประเภทต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่นิสิตดำรงสถานภาพนิสิตอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และเพื่อ

จัดสวัสดิการอื่นๆ แก่นิสิต


ภาระหน้าที่ในการทำงาน

1.ให้ความช่วยเหลือแก่นิสิตผู้ประสบภัยและบรรเทาความเสียหาย หรือสูญเสียที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตและร่างกายอันเนื่องมาจากอุบัติภัยประเภทต่างๆ

2.ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา และอำนวยความสะดวกแก่นิสิตผู้ประสบภัยที่มาขอใช้บริการ

3.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนผู้ปกครองของนิสิตในการช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัย


สิทธิที่จะได้รับเงินช่วยเหลือ

1.นิสิตทุกระดับ (ป.ตรี /ป.โท /ป.เอก /ภาคพิเศษ /โครงการต่างๆ /นิสิตแลกเปลี่ยน) ที่ได้มีการลงทะเบียนเรียน หรือรักษาสถานภาพไว้

2.นิสิตที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนฯ ต้องมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ อันเกิดจากสาธารณภัยต่างๆ หรือภัยที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย แต่ไม่

รวมถึงความจงใจหรือเจตนาของนิสิต (เช่น การฆ่าตัวตาย)หรือนิสิตมีส่วนจ้างวานให้ก่อเหตุขึ้นหรือจากการกระทำผิดวินัยนิสิต (เช่น ถูกทำร้าย

ร่างกายจากการทะเลาะวิวาท )หรือการกระทำผิดกฎหมายบ้านเมือง นอกจากผลเสียหายจากอุบัติเหตุแล้ว มีการเจ็บป่วย 3 กรณีที่ยกเว้นให้

สามารถเบิกเงินช่วยเหลือจากกองทุน ได้ คือ

2.1 อาหารเป็นพิษ

2.2 ไส้ติ่งอักเสบ

2.3 ไข้เลือดออก


หลักฐานประกอบการขอรับเงินช่วยเหลือ (กรณีเสียชีวิต)

 • แบบใบเบิกเงิน
 • ใบสำคัญรับเงิน
 • สำเนาบัตรนิสิต
 • สำเนา KU 2
 • สำเนาใบมรณบัตร
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง
 • สำเนาทะเบียนบ้านของนิสิต

* รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ


หลักฐานประกอบการขอรับเงินช่วยเหลือ (กรณีได้รับบาดเจ็บ)

 • หลักฐานประกอบการขอรับเงินช่วยเหลือ
 • แบบเสร็จรับเงิน
 • ใบรับรองแพทย์
 • สำเนาบัตรนิสิต
 • สำเนา KU 2


 


search