ประกาศ-คำสั่งกองทุนสวัสดิภาพนิสิต

เอกสารดาวน์โหลด


ถาม-ตอบ

คำถามที่พบบ่อย


นิสิตต้องสำรองค่ารักษาพยาบาลไปก่อนใช่หรือไม่

คำตอบ เมื่อนิสิตประสบอุบัติเหตุ และเข้ารับการรักษานั้น นิสิตต้องสำรองค่ารักษาพยาบาลไปก่อน  และนำใบเสร็จรับเงิน พร้อมใบรับรองแพทย์ และเอกสารที่ระบุ มาติดต่อขอรับเงินที่กองกิจฯในภายหลัง

นิสิตรักษาที่สถานพยาบาลใดบ้าง จึงจะสามารถเบิกเงินกับกองทุนฯได้

คำตอบ นิสิตสามารถนำใบเสร็จ ที่เข้ารับการรักษาจากสถานพยาบาลได้ทุกแห่ง มาเบิกกับกองทุนฯได้ ไม่ว่าจะเป็นจากคลินิก สถานีอนามัย รพ.รัฐ หรือรพ.เอกชน

นิสิตประสบอุบัติเหตุที่ต่างประเทศสามารถเบิกได้หรือไม่

คำตอบ นิสิตประสบอุบัติเหตุที่ต่างประเทศสามารถนำใบเสร็จมาเบิกกับกองทุนฯได้ โดยกองทุนฯจะจ่ายเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้ โดยเทียบตามอัตราเงินแลกเปลี่ยน ณ วันที่เข้ารับการรักษา

กรณีแพ้อาหารทะเล สามารถเบิกได้หรือไม่

คำตอบ กรณีแพ้อาหารทะเล ไม่สามารถเบิกเงินช่วยเหลือกองทุนฯได้ เนื่องจากไม่ถือเป็นกรณีอุบัติเหตุ  เพราะเป็นลักษณะเฉพาะ แต่ละบุคคล  เช่น บางคนแพ้กุ้ง  หรืออาการแพ้เกสรดอกไม้

ถ้านิสิตมีการทำประกันส่วนตัวไว้ สามารถเบิกซ้ำซ้อนได้หรือไม่

คำตอบ นิสิตที่มีการทำประกันส่วนตัวไว้ สามารถเบิกซ้ำซ้อนกับกองทุนได้ โดยนำใบเสร็จฉบับจริงไปเบิกกับบริษัทประกัน และใช้สำเนาใบเสร็จเบิกกับกองทุนฯ  หรือจะใช้ใบเสร็จรับเงินในยอดเงินส่วนต่างจากที่ประกันให้เบิกได้ มาเบิกกับกองทุนฯ

หากนิสิตมีค่ารักษาพยาบาล เกินวงเงินของกรณีคนไข้ใน หรือ คนไข้นอก ที่กองทุนฯจ่ายให้  นิสิตต้องจ่ายส่วนต่างค่ารักษาพยาบาลนั้นเองใช่หรือไม่

คำตอบ ใช่  นิสิตต้องจ่ายส่วนต่างค่ารักษาพยาบาลในวงเงินที่เกินนั้นเอง  แต่หากการบาดเจ็บที่เกิดขึ้น มีการรักษาต่อเนื่องยาวนาน และไม่สามารถใช้อวัยวะได้เป็นปกติในช่วงการรักษา หรือเป็นไปตามเกณฑ์อื่นใดของกองทุนฯ เช่น สูญเสียอวัยวะบางส่วน  นิสิตสามารถขอความอนุเคราะห์เบิกค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมจากกองทุนฯได้  โดยเขียนใบคำร้อง พร้อมแนบใบรับรองแพทย์ที่ระบุสาเหตุ อาการบาดเจ็บ และการรักษาต่อเนื่อง เข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯพิจารณาเพิ่มเติมได้  ซึ่งการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมจะอยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการ หรือคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ

เพื่อน หรือ คนอื่น สามารถทำเรื่องเบิกเงินแทนได้หรือไม่

คำตอบ ไม่ได้  การทำเรื่องเบิกเงินช่วยเหลือนิสิตต้องมาติดต่อ ลงลายมือชื่อในเอกสารด้วยตนเอง  บุคคลอื่น (ในที่นี้คือ บิดา หรือ มารดา)  สามารถทำแทนได้ ในกรณีที่นิสิตนั้นไม่รู้สึกตัว (เช่น เป็นอัมพาต  เจ้าชายนิทรา) โดยต้องมีใบรับรองแพทย์รับรองอาการดังกล่าวด้วย

การรับเงินช่วยเหลือ กี่วันจึงได้รับเงิน

คำตอบ ในการติดต่อขอรับเงินช่วยเหลือ หากนิสิตเตรียมหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายมาครบถ้วน ถูกต้อง  นิสิตสามารถติดต่อขอรับเงินช่วยเหลือได้ทันที ที่กองกิจฯ

 


search