ประกาศ-คำสั่งกองทุนสวัสดิภาพนิสิต

เอกสารดาวน์โหลด
หน่วยรักษาความปลอดภัยอาคารกิจการนิสิต


เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ปกป้องดูแลความปลอดภัย ทางด้านร่างกายและทรัพย์สินบริเวณพื้นที่ในความรับผิดชอบของกองกิจการนิสิต รวมถึงการรายงานเหตุการณ์และอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือแก่นิสิต และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

เพื่อรักษาความปลอดภัยทางด้านร่างกาย และทรัพย์สิน ตลอดจนพื้นที่ในความรับผิดชอบ ภายใต้การควบคุมดูแลของกองกิจการนิสิต

เป้าหมาย

  • เป้าหมายเชิงปริมาณ

สมารถให้ความคุ้มครอง ดูแลนิสิต บุคลากร ตลอดจนพื้นที่ในความรับผิดชอบทั้งหมด

  • เป้าหมายเชิงคุณภาพ

นิสิต บุคลากร มีความปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกาย ทรัพย์สิน และมีชีวิตที่เป็นปกติสุข

กลุ่มเป้าหมาย

  • นิสิตหอพัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี โท เอก และบุคลากร ภายใต้สังกัดกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • พื้นที่อาคารบริเวณ หอพัก อาคารชมรมกิจกรรมนิสิต อาคารในความรับผิดชอบ และทรัพย์สินของทางราชการ

 


search