ประกาศ-คำสั่งกองทุนสวัสดิภาพนิสิต

เอกสารดาวน์โหลด


หน่วยวิชาทหาร

หน่วยวิชาทหาร


เป็นหน่วยงานให้คำปรึกษา แนะนำ อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่นิสิตที่มีความประสงค์ติดต่อการศึกษาวิชาทหาร ในด้านการสมัครเรียนวิชาทหาร การผ่อนผัน การเข้ารับฝึกเพิ่มเติมและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินภารกิจด้านวิชาทหารร่วมกับกระทรวงกลาโหมให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้บริการแก่นิสิตที่มีความประสงค์จะเรียนวิชาทหาร

2.เพื่อให้บริการแก่นิสิตที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร หรือผ่อนผันการเรียกระดมพล


เป้าหมาย

1.เป้าหมายเชิงปริมาณ

  • สามารถให้บริการแก่นิสิตที่มีคุณสมบัติและมีความประสงค์ที่จะเรียนวิชาทหารได้ทุกคน
  • สามารถให้บริการแก่นิสิตที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารและขอผ่อนผันการเรียกระดมพล ที่มีคุณสมบัติถูกต้องได้ทุกคน
  • สามารถให้คำแนะนำ ให้ทางเลือก และให้แนวทางในการแก้ปัญหาแก่นิสิตที่มาขอใช้บริการได้ทุกคน

2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ

  • สามารถดำเนินงานด้านการให้บริการวิชาทหารตามปฏิทินการดำเนินงานของวิชาทหารที่กำหนดไว้
  • การจัดเก็บเอกสารหลักฐานด้านงานวิชาทหารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ง่าย สะดวก ต่อการจัดเก็บและค้นหา
  • นิสิตมีความพึงพอใจในการมารับบริการของงานวิชาทหาร
  • การดำเนินงานด้านวิชาทหารในทุกบริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง
  • การประสานงานกับกรมการรักษาดินแดนและกระทรวงกลาโหมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 


search