Home บุคลากร

บุคลากร

 

 

จ.ส.ต.ดร.อภินันท์  จุลดิษฐ์ (นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ)

- หัวหน้างานบริการและสวัสดิการ

เบอร์ภายใน 618525

Email :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

บทความวิจัยและผลงาน

นางขวัญใจ  วงษ์สังข์ (พนักงานพิมพ์)

- ประจำงานบริการและสวัสดิการ

เบอร์ภายใน 618527

Email :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

หน่วยบริการทุนการศึกษา

นางจันทนา  หอมกลุ่น (นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ)

- ผู้ช่วยหัวหน้างานบริการและสวัสดิการ

- หัวหน้าหน่วยทุนการศึกษา

เบอร์ภายใน 618550

Email :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

นางสาววชิราภรณ์  คงกัลป์ (นักวิชาการศึกษา)

- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยทุนการศึกษา

เบอร์ภายใน 618551

Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


นางสาวปภาวรินทร์  พันธุ์รัตน์ (ผู้ปฏิบัติงานบริหาร)

- ประจำหน่วยทุนการศึกษา

เบอร์ภายใน 618552

Email :  -

หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

นางสาวสินี  อำภารักษ์ (นักวิชาการศึกษา)

- หัวหน้าหน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

เบอร์ภายใน 618555

Email :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

นางวิไลลักษณ์  ทัศนภักดี (นักวิชาการศึกษา)

- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

เบอร์ภายใน 618556

Email :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

นายธีรศักดิ์  เทพมุณี (นักวิชาการศึกษา)

- ประจำหน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

เบอร์ภายใน 618558

Email :  -

 

นางสาวบุศชาติ  อมิตรพ่าย (นักวิชาการศึกษา)

- ประจำหน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

เบอร์ภายใน 618553

Email :  -

หน่วยกองทุนสวัสดิภาพนิสิต

นายประวิทย์  โสมีชัย (นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำนาญการ)

- หัวหน้าหน่วยกองทุนสวัสดิภาพนิสิต

เบอร์ภายใน 618530

Email :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


นางสาววนาลี  กำมณี (นักวิชาการศึกษา)

- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยกองทุนสวัสดิภาพนิสิต

เบอร์ภายใน 618526

Email :  -

 

หน่วยวิชาทหาร

นายประวิทย์  โสมีชัย (นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำนาญการ)

- หัวหน้าหน่วยวิชาทหาร

เบอร์ภายใน 618530

Email :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


นายสุรินทร์  คงชุ่ม (พนักงานทั่วไป)

- ประจำหน่วยวิชาทหาร

- ประจำงานบริการและสวัสดิการ

เบอร์ภายใน 618531

Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

หน่วยบริการพื้นฐานกิจการนิสิต

นางสาววนาลี  กำมณี (นักวิชาการศึกษา)

- หัวหน้าหน่วยบริการพื้นฐานกิจการนิสิต

เบอร์ภายใน 618526

Email :  -