Home หน่วยบริการพื้นฐานกิจการนิสิต

หน่วยบริการพื้นฐานกิจการนิสิต

 

หน่วยบริการพื้นฐานกิจการนิสิต

มีหน้าที่เป็นหน่วยให้คำปรึกษา และอำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูลแก่นิสิตที่มีความประสงค์ในการติดต่อ ในส่วนของงานต่างๆ ภายหน่วยงานกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

วัตถุประสงค์

เพื่อให้บริการแก่นิสิตที่มีความประสงค์ ติดต่อ สอบถามในส่วนของงานต่างๆ ภายหน่วยงานกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เป้าหมาย

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ

1.1 สามารถให้คำแนะนำ อำนวยความสะแก่นิสิตที่มาขอใช้บริการ คิดเป็นร้อยละ 100 ที่มาขอใช้บริการ

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ

2.1 นิสิตมีความพึงพอใจในระดับดีมากในการมารับบริการ

 

กลุ่มเป้าหมาย

นิสิตที่มีความประสงค์ ติดต่อ สอบถามในส่วนของงานต่างๆ ภายหน่วยงานกองกิจการนิสิต

 

แผนการดำเนินงาน

ได้จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษาตามภารกิจหลักที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบายและวัตถุประสงค์ของกองกิจการนิสิต ตลอดจนภารกิจที่ได้รับมอบหมายและมีการแจ้งแผนการดำเนินงานให้แก่บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ

 

การประเมินตามแผนงาน

ได้ดำเนินการประเมินผลโดยพิจารณาตามผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานตามแผนโดยใช้วิธีการดำเนินการประเมินแบบสอบถามและวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมจัดทำรายงานการประเมินผลเป็นรูปเล่มเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร ตลอดจนมีการนำรายงานการประเมินผลมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานในปีต่อไป