Home หน่วยกองทุนสวัสดิภาพนิสิต

หน่วยกองทุนสวัสดิภาพนิสิต

 

หน่วยกองทุนสวัสดิภาพนิสิต

มีหน้าที่เป็นหน่วยให้ความช่วยเหลือแก่นิสิตผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุหรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในระเบียบกองทุนสวัสดิภาพนิสิต โดยมีการดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพนิสิต

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่นิสิตผู้ประสบภัยและบรรเทาความเสียหาย หรือสูญเสียที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตและร่างกายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุหรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในระเบียบกองทุนสวัสดิภาพนิสิต

2. เพื่อแนะนำ ให้คำปรึกษา อำนวยความสะดวกแก่นิสิตผู้ประสบภัยที่มาขอใช้บริการ

3. เพื่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนผู้ปกครองของนิสิตในการช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัย

 

เป้าหมาย

1. เป้าหมายเชิงปริมาน

1.1 สามารถให้บริการแก่นิสิตผู้ประสบภัยตามระเบียบของกองทุนสวัสดิภาพนิสิตได้ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 80 ที่มาขอใช้บริการ

1.2 สามารถให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวกแก่นิสิตผู้ประสบภัยที่มาขอใช้บริการ คิดเป็นร้อยละ 80 ที่มาขอใช้บริการ

2. ป้าหมายเชิงคุณภาพ

2.1 นิสิตมีความพึงพอใจในการมาขอรับบริการ อยู่ในระดับดีมาก

2.2 นิสิตที่ได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนสวัสดิภาพนิสิต เป็นไปตามระเบียบของกองทุนสวัสดิภาพนิสิตอยู่ในระดับดีมาก

 

กลุ่มเป้าหมาย

นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ประสบภัยและเป็นไปตามระเบียบของกองทุนสวัสดิภาพนิสิต

 

การประเมินผลตามแผน

ได้ดำเนินการประเมินผลโดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานตามแผนโดยใช้วิธีการดำเนินการประเมินแบบสอบถามและวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมจัดทำรายงานการประเมินผลเป็นรูปเล่มเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร ตลอดจนมีการนำรายงานการประเมินผลมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานในปีต่อไป