Home หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 

หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

มีหน้าที่ช่วยเหลือเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีโดยการให้กู้ยืมเงินเป็นค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างเรียน ตามนโยบายของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในระดับปริญญาตรี โดยเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาครอบคลุม ค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพในระหว่างกำลังศึกษา

 

เป้าหมาย

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ

1.1สามารถให้บริการเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาแก่นิสิตทุกชั้นปี ที่มีคุณสมบัติตรงตรมที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กำหนดคิดเป็นร้อยละ 100

1.2 สามารถจัดสรรให้นิสิตได้กู้เงินตามวงเงิน ที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากำหนดคิดเป็นร้อยละ 100

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ

2.1 กระบวนการพิจารณาให้กู้เงินเพื่อการศึกษาเป็นไปตามขั้นตอน ที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กำหนดทุกประการ

2.2 นิสิตที่ได้กู้เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มีคุณสมบัติ ตรงตามหลักเกณฑ์ ที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กำหนดทุกประการ

 

กลุ่มเป้าหมาย

นิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

แผนการดำเนินงาน

ได้จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษาตามภารกิจหลักที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบายและวัตถุประสงค์ของกองกิจการนิสิต ตลอดจนภารกิจที่ได้รับมอบหมายและมีการแจ้งแผนการดำเนินงานให้แก่บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ

 

การประเมินตามแผนงาน

ได้ดำเนินการประเมินผลโดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานตามแผนโดยใช้วิธีการดำเนินการประเมินแบบสอบถามและวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมจัดทำรายงานการประเมินผลเป็นรูปเล่มเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร ตลอดจนมีการนำรายงานการประเมินผลมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานในปีต่อไป