Home หน่วยทุนการศึกษา

หน่วยทุนการศึกษา

หน่วยทุนการศึกษา

มีหน้าที่ช่วยเหลือนิสิตในด้านการจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์การหาแหล่งเงินทุนให้กับนิสิต ควบคุมการเบิกจ่ายเงินทุนพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำในด้านอื่นๆ แก่นิสิตรวมถึงติดตามประเมินผลการศึกษาของนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา

 

วัตถุประสงค์

เพื่อให้บริการช่วยเหลือนิสิตเกี่ยวกับการจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์การหาแหล่งเงินทุนให้กับนิสิต ควบคุมการเบิกจ่ายเงินทุน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและแนะนำด้านทุนการศึกษาแก่นิสิตรวมถึงติดตามประเมินผลการศึกษาของนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา

 

เป้าหมาย

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ

1.1 สามารถให้บริการแก่นิสิตที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขและวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคผู้สนับสนุนเงินทุน คิดเป็นร้อยละ 80 ของการรับทุนการศึกษา

1.2 สามารถจัดสรรทุนการศึกษาได้ตรงตามคุณสมบัติ คิดเป็นร้อยละ 80 ของการจัดสรรทุนการศึกษาที่มีอยู่ทั้งหมดแก่นิสิต

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ

2.1สามารถดำเนินงานด้านการให้บริการทุนการศึกษาตามปฏิทินของการดำเนินงานของงานบริการและสวัสดิการที่ได้กำหนดไว้อยู่ในระดับดีมาก

2.2 กระบวนการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา โดยตรงตามวัตถุประสงค์เงื่อนไขเป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบที่กองกิจการนิสิตกำหนด อยู่ในระดับดี

2.3 นิสิตได้รับทุนการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์คุณสมบัติ วัตถุประสงค์ของแต่ละทุนที่ได้กำหนดไว้อยู่ในระดับดีมาก

 

กลุ่มเป้าหมาย

นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทุกชั้นปีที่ต้องการความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา

 

แผนการดำเนินงาน

ได้จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษาตามภารกิจหลักที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบาย และวัตถุประสงค์ของกองกิจการนิสิต ตลอดจนภารกิจที่ได้รับมอบหมายและมีการแจ้งแผนการดำเนินงานให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ

 

การประเมินผลตามแผน

ได้ดำเนินการประเมินผลโดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานตามแผนใช้วิธีดำเนินการประเมินโดยแบบสอบถามและวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมจัดทำรายงานการประเมินผลเป็นรูปเล่มเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร ตลอดจนมีการนำรายงานการประเมินผลมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานในปีต่อไป